AdwokatKrzysztofOsiak
Prawomocna wygrana przez Sądem Apelacyjnym w Lublinie

Wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2023r. Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił w całości apelację banku przeciwko reprezentowanym przez naszą kancelarię frankowiczom, zasądzając na rzecz każdego z małżonków kwotę po 8100zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego za postępowanie przez sądem II instancji. Łącznie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Siedlcach nasi klienci uzyskali zwrot poniesionych kosztów w kwocie po 18 917zł każde, niezależnie od zysku, jaki przyniosło im unieważnienie umowy. W tej konkretnej sprawie kredytobiorcy występowali po stronie pozwanej. Nie miało to znaczenia przy ocenie umowy kredytu, którą sądy obu instancji uznały za nieważną. Wyrok jest prawomocny.