AdwokatKrzysztofOsiak
Przełomowy wyrok TSUE korzystny dla frankowiczów!
W dniu 15 czerwca 2023r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-520/21, którego sentencja w wolnym tłumaczeniu brzmi: “Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną, konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych. Prawo to stoi natomiast na przeszkodzie temu, by banki dochodziły podobnych roszczeń względem konsumentów.” Rozstrzygnięcie jest zgodne z wydaną wcześniej opinią Rzecznika Generalnego TSUE. Tym samym Trybunał rozstrzygnął dwie, bardzo istotne z punktu widzenia frankowiczów kwestie. Po pierwsze – banki nie mogą żądać od konsumentów wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy. Banki często podnosiły ten argument w toku procesu, część banków decydowała się wręcz pozywać kredytobiorców o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Orzeczenie TSUE w zasadzie zamyka drogę bankom do dochodzenia tego typu roszczeń. Przekłada się to wprost na opłacalność wnoszenia pozwów przez frankowiczów, którzy do tej pory musieli mieć z tyłu głowy, że bank w przyszłości może ich pozwać, i w przypadku wygranej zmniejszyć w sposób istotny korzyści dla kredytobiorcy wynikające z unieważnienia umowy. Istotny jest również drugi aspekt orzeczenia. O ile TSUE odmówił bankom prawa do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, o tyle, zgodnie z orzeczeniem, prawo europejskie nie stoi na przeszkodzie dochodzenia tego rodzaju roszczeń przez kredytobiorców. Orzeczenie nie jest równoznaczne z tym, że sądy w Polsce będą zobligowane do wydawania orzeczeń uwzględniających takie roszczenia. Tym niemniej Trybunał jasno stwierdził, iż droga do uwzględniania roszczeń jest otwarta. Jeśli sądy w Polsce wykształcą linię orzeczniczą uwzględniającą roszczenia kredytobiorców, będzie to czynnik, który jeszcze bardziej zwiększy ekonomiczną opłacalność wnoszenia pozwów o unieważnienie umów denominowanych oraz indeksowanych do franka szwajcarskiego. Jak zwykle, z ostateczną oceną orzeczenia należy poczekać do opublikowania jego uzasadnienia, a także do wykształcenia odpowiedniej linii orzeczniczej przez polskie sądy. Już teraz można jednak stwierdzić, iż po wydaniu orzeczenia bezpieczeństwo kredytobiorców znacznie wzrosło, tak jak ekonomiczna opłacalność wnoszenia pozwów i prowadzenia spraw przeciwko bankom. To niewątpliwie doskonała informacja dla obecnych i przyszłych klientów naszej kancelarii. Sądy Okręgowe, w tym najbliższy nam Sąd Okręgowy w Siedlcach, mogą natomiast szykować się na jeszcze większy napływ pozwów.