AdwokatKrzysztofOsiak
Wygrana apelacja
Prawie dwa lata trwała sprawa klienta, któremu ZUS odmówił prawa do renty socjalnej. Ubezpieczony jest osobą całkowicie niezdolną do pracy, jednak, zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy o rencie socjalnej, aby uzyskać rentę należy wykazać, iż naruszenie sprawności organizmu powstało przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia lub w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. W ocenie ZUS Ubezpieczony nie wykazał spełnienia żadnego z tych kryteriów. Na skutek odwołania od decyzji, po przeprowadzeniu rozbudowanego postępowania dowodowego (z opiniami dwóch zespołów biegłych, uzyskiwaniem dokumentów z archiwów czy przesłuchaniami licznych świadków) Sąd Okręgowy w Siedlcach zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał Ubezpieczonemu prawo do renty socjalnej. Wyrok jest nieprawomocny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych złożył apelację do Sądu Apelacyjnego w Lublinie.